IAF_Aircraft - page 124

• תריראן מסטיף 3, מייצג את הרוה השלישי של מזל״טים מתוצ־
ן רת חברת תריראן. רגם 3 הינו פיתוח משופר של מסטיף 2,
הנבדל ממנו בתצורה החיצונית שלו ובמערכותיו המתקדמות,
כולל מצלמה שפותחה על ידי תריראן.
את המסטיף 3 המכונה בארץ ״סייר 3", ניתן לשגר בשני אופנים:
שיגור מקובל ממסלול, או מרכב בעזרת מעוט הדראולי, והוא נקלט
בנחיתה מקובלת ונעצר בעזרת וו בקצה הגוף, או בנחיתה לתוך
רשת. למסטיף 3 ספק כח בעל 1 קילוואט, המספק כח למגוון של
מטערים, כולל מצלמת טלויזיה, מערכות ללוחמה אלקטרונית
מצייני לייזר ומערכת א״א ועוד.
לבד מחיל־המוריעין של צה״ל, שהפעיל את המזל״ט למשימות
\
התעשיה האוירית הארפי שלאון
תד י ר א ן מסט י ף 3 סי יר 3
איכון וצילום מן האויר, נרכשה מערכת אחת של מסטיף 3, הכוללת
8 מטוסים זעירים ומערכת בקרה, על ידי צי ארה״ב בשנת 4891.
המערכת הופעלה מעל ספינות מול חופי לבנון. מערכת אחרת
נוסתה על ירי הצי במחנה להג׳ן בצפון קרוליינה. עם ההחלטה לאחד
את פעילות המזל״טים של מפעל מלט של התעשיה האוירית עם
מפעל המזל״טים של תדיראן, נפסקה למעשה פעילות החברה האח-
רונה בתחום המזל״טים.
• המטוס ללא־טייס מסוג הארפי הוא מזל״ט תקיפה, שנוער להשמ־
דת מערכות קורנות, כולל מערכות מכ״ם בקרה והנחיית טילים.
|
תכנון המל״ט אומץ על ידי מפעל מבת של התעשיה האוירית
לישראל, מתכנון ראשוני שנעשה על ידי חברת ״דודנייה״ בגרמניה,
והותאם לנשיאת מערכות קליטה בתחומי הקרינה של מכ״ם סוללות
טילי קרקע־אויר, מערכות בקרה ועור. ההארפי מותקן בתוך מיכלי
נשיאה ושיגור על גבי משאית מותאמת, המסוגלת לשאת ששה
מל״טים מוכנים לפעולה.
המל״ט בעל כנפי הדלתא, מוזנק לאויר בעזרת מעוט רקטי ולאחר
מכן הוא משייט בעזרת מנוע הבוכנה הקבוע בקצהו האחורי. במהלך
הטיסה הוא פורש שני מייצבים מעל כנפיו ומתחתן, ויוצא לעבר
איזור המטרה. הוא מסוגל לחוג מעל הזירה זמן ממושך, תוך שהוא
מאכן שידורים בתחומי התדר שהוזנו למערכת המחשב שלו מראש,
על ירי צוות ההפעלה הקרקעי. לאחר שגילה את המערכת הקורנת,
הוא מתביית עליה, צולל ומשמיה אותה בתקיפה חזיתית.
מזל״טים מסוג זה הופעלו במשימות מבצעיות.
מספר צבאות בעולם, כולל אלה של סין והודו, רכשו מישראל מספר
ערכות מסוג ״הארפי״לשימוש מהים והיבשה.
תד י ר א ן מסטיף 3 ״סייר 3"
התעשיה האוירית הארפי"שיאון"
סוג המטוס: מזל״ט לצילום, ל״א ואי־
סון מטרות.
ארץ המוצא: ישראל.
מנוע: בוכנה בעל הספק של 22 ס״ס.
משקלים - משקל ריק: 77 ק״ג,
משקל מירבי: 831 ק״ג.
ביצועים - מהירות מירבית: 001
קשר, שיוט: 35 קשר, שיעור נסיקה:
0001 רגל/רקה, סייג רום: 007,41
רגל, שהות:7:03 שעות, טווח: 002
ק״מ.
מימרים - מוטה: 52.4 מטר, אורך:
03.3 מטר, גובה: 08.0 מטר, שטח
כנף: 72.2 מ״ר.
סוג המטוס: מטוס ללא טייס להשמ-
דת מערסות קורנות.
ארץ המוצא: ישראל)גרמניה(
מנוע: מנוע הזנקה רקטי מוצק, מנוע
SF2-350
26
בוכנה פיסטל אונר זקש
כייס.
חימוש: ראש נפץ במשקל 51 ק״ג.
משקלים ־ משקל שיגור מירב־: 011
ק״ג.
ביצועים - מהירות מירבית: 013
קשר, סייג רום: 001,31 רגל,שה־יה:
4 שעות.
מימרים - מוטה: 00.2 מטר, אורד:
53.2 מטר, גונה: 63.0 מטר
126
1...,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123 125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,...142
Powered by FlippingBook