Lecha - page 188

אנכית, דוגמת ההליקופטר, כדי לנתק את הצמידות לשדה־התעופה(.
בחולשותיו אלו של המטוס כרוכים שני לקחים: נתחזקה ההנחה, כי הדרך
היעילה מכולן להוציא חיל ־אוויר מכלל שימוש, היא לפגוע במטוסיו בעודם
חונים על הקרקע, חסרי־אונים. ומכאן החובה למנוע מן האויב לנסות
ולעשות לנו, מה שאנו מתכוונים לעשות לו ולהפחית ככל האפשר —
וזוהי משימה קשה ביותר — את הפגיעות של המטוסים שלנו והחשפותם
למכות אוויר של האוייב, כאשר הם חונים על הקרקע.
אחרי מבצע ״קדש״ פיתחנו את שני הנושאים: שיכלול היכולת שלנו
לפגוע במטוסי אויב בבסיסיהם, על הקרקע ושיפור אפשרויות ההגנה של
מטוסינו בשדותינו. כאן התפתח הנושא של השדות המוגנים ומאגרי־דלק
תת־קרקעיים. בצד הפסיבי הבסיסים שלנו הם מבצרים אוויריים הרבה
יותר מוגנים מאשר השדות בחילות־אוויר רבים בעולם.
התפישה. שהתפתחה אחרי ״קדש״ — ולקחיה מובילים למלחמת ששת
הימים, גרסה כך: כוחות שריון. ויבשה יכולים להיערך לקרבות הגנה וספיגה
וכתוצאה מכך עשוי כוחו של האויב להישבר והדרך נסללת להתקפת נגד
מוחצת על כוחו המדולדל של האויב. הדרך הזאת יכולה לסמוך את יתדותיה
גם בנסיונות הידועים של מלחמות העבר: קרב עלמ־אל־חלפה במלחמה העולם
השנייה קדם לקרב על־עלמיין, המפורסם ממנו. אבל ללא קרב עלם־אל־חלפה
ספק אם קרב אל־עלמיין היה מעניק למונטגומרי את המוניטין הרב שלו.
בקרב עלם־אל־חלפה ערך מונטגומרי את כוחות השריון במערך הגנתי מובהק
והניח לכוחותיו של רומל הגרמני לשבור את מיפרקתו בנסיון להסתער
עליו. )מקרה דומה היה במלחמת יום הכיפורים בחזית המצרית, כאשר
שיריון צה״ל נערך למיגננה, ציפה להתקפת השריון המצרי והשמיד קרוב
לשלוש מאות טנקים ביום לחימה אחד, בעוד אבידותינו היו אפסיות(.
הרוסים הוכיחו את צידקתד. של השיטה הזאת בקרבות המרים של קורסק,
אף זאת במלחמת העולם השנייה: הם נערכו למיגננת שיריון וארטילריה,
הניחו לאלפי טנקים גרמניים להסתער עליהם ושחקו אותם קשות בהתגוננות.
ההנחה, כי אפשר שגם צה״ל ינהג כך ניזונה גם מן הספק, אם יעמוד לנו כוח
היבשה והשריון לפרוץ לתוך סיני ולהתמודד עם מערכי המיגננה המצריים,
שניבנו לפי הדוקטרינה הסובייטית. כך נבדקה התפישה אם לא מוטב
היה להערך למיגננה בסביבות קציעות, רפיח, לצפות להתקפה מצרית
ולשברה.
אבל כל זאת, ככל שהדבר נוגע לכוחות היבשה. האפשרות לנהוג כך
באוויר לא נראתה בעינינו כסבירה. לא הנחנו אז שמיגננה אווירית יכולה
להיות יעילה. סברנו, כי כוחו של חיל־האוויר ועוצמתם של המטוסים, גלומים
בתוקפנותם. לא רצינו בנושא זה ללמוד מן הנסיון הבריטי במלחמת העולם
השנייה, שחיל־האוויר הקטן שלהם, קידם את פני חיל־האוויר הגרמני
177
1...,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187 189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,...352
Powered by FlippingBook