Thirty_Hours_in_October - page 168

171 | ״
"באמי׳ן ההיררכיה קובעת את ההערכה
חילופי שבויים. אחד מהם סיפר על הקמת חטיבה 74, ואמר שלא יוציאו
אותה מחומם לרמת הגולן אלא רק לצורך מלחמה.
״והנה אנחנו מאתרים אותה, אלא שאיש אינו מחבר את הידיעות ומגיע
למסקנה שזהו סימן מעיד ממדרגה ראשונה. אני שומע זאת מעמוס גלבוע
[קצין בענף סוריה[ לפני ארבע שנים בהרצאה שהוא מספר מעל הבמה. בכנס
אזרחי גלוי באפעל. החטיבה נמצאת בגזרה הדרומית, עובדה שמאששת את
ההערכה שלי שמוקד ההתקפה יהיה בדרום הגזרה.
״ב־4 באוקטובר נודע לנו שממחר נאסר על הכפריים בגזרה הדרומית
לצאת למרעה או לשדות בקרבת הגבול. אני אומר לעצמי: ׳או, הנה, יש לנו
גם מועד, יש לנו גם מאין תבוא המתקפה. מקום וזמן.׳ מה עוד צריך כדי
185
להבין שיש מלחמה?״
משלים את התמונה ראש ענף סוריה במלחמה, סא״ל אבי יערי, בנו של מנהיג
מפ״ם הנצחי. הוא מתאר בלשון מתונה למדי את סיפור המודיעין ושגיאותיו
שאין מחילה עליהן: ״בסוף ספטמבר נפגש ]מלך ירדן! עם גולדה מאיר ואמר
לה שהמצרים והסורים החליטו שאם לא תחול תזוזה מידית בתחום המדיני,
pre-jump
הם יוצאים למלחמה. הוא אפילו אמר שהם נמצאים במה שנקרא
, לקראת זינוק, בעמדות קרב. איש מאמץ/מחקר זוסיה קניאזר,
positions
שהיה מיועד לשמוע מה שהתרחש, הגיע למסקנה שהוא שומע מלחמה.
אחרים חשבו אחרת. קניאזר הרים טלפון אלי ושאל אם אני יודע מה הולך
בסוריה. וכששאלתי למה הוא מתכוון, הוא אמר לי, ׳יש אינפורמציה לא רעה
שמה שהולך בסוריה זו מלחמה.׳ עובר הלילה, שום דבר לא קורה. בבוקר
הלכתי לממונה עלינו, אריה שלו, ושאלתי אותו אם אמנם יש ידיעות כאלה
וכאלה שנוגעות לסוריה, שאני ממונה על הערכת המודיעין שלה.
״התשובה שקיבלתי היתה שיש ידיעות אבל איני אמור לקבל אותן. אמרתי
בתגובה שהוא עושה דבר מאוד לא בסדר, שאני, כממונה על ההערכה, לא
מקבל את הידיעות. הוא כעם עלי. אחרי זה נקרא קניאזר לאריה שלו וננזף
על שנהג שלא כשורה בסודות מדינה רגישים שסומכים עליו שיטפל בהם
186
כהלכה״.
במכתב למחבר מבהיר יערי: ״לפחות בשבועיים האחרונים אמרנו בענף
וממשיך: ״בהחלט אפשר להגיד
,87
שלי שסוריה מכינה מלחמה, נקודה״.
שדאגנו עד כרי כך שהרגישות עלתה לקצה המתח אצלנו. לאחר חצות
1...,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167 169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,...595
Powered by FlippingBook