172 - page 40

אורי חץ, בנו של שמואל חץ דל , יצא למצרים בעקבות אביו
כאן של הפאנטום
נובמבר 9891 נסגר מעגל:
אורי חץ, בנו של סא״ל
שמואל חץ דל , יצא למצרים,
למקום בו התרסק מטוסו של
אביו במלחמת ההתשה.
המצבה, שהוצבה על י יך
חברו של חץ ב־4791 עדיין
היתה שם. אורי: ״זה היה
מאוד קשה. אתה טס במטוס,
נוסע בג׳יפ, הולך ברגל ו...
מגיע למקום שאבא שלך
התרסק בר
מאת ישגב נקדימון
ס י פ ו ר הזה מת ח י ל ונגמר בחב-
™•
ר ו ת . רעות אמיצה, שק ש ר ה את
| !
אר ב ע ת קודקודי המרובע: שמ ו א ל חץ,
מיכה רון, יצחק )אקי( ארצי ואורי
וולף. סר ן מיכה רון די ל ני ס פ ה
בתאונת־אימונים בר א ש י ת שנ ו ת הש -
שים; רס׳׳ן אקי ארצי ז״ל נהרג בטיסה
מי ב צ ע י ת בשמי מצרים אחרי מל ח מ ת
ששת־הימים: בש ב ת ה־81 ביולי 0791
נהרג סא ״ ל שמואל חץ ז״ל בת ק י פ ת
סוללת־טילים מצרית. הקודקוד הרבי-
עי, אורי וולף, הוא היחיד שנ ו ת ר
בחיים, ואיתו טעמה ש ת החברות, של א
מתה. תש ע ־ ע ש ר ה שנים אחרי הביא
וולף את אורי חץ למקום בו הת ר ס ק
אביו אל הקרקע.
שמ ו א ל חץ היה ״ט י י ס ־ ר א ש ״ מעו-
לה, משכמו ומעלה. הוא נב ח ר ב־9691
להוביל, יחד עם אביהו. בן־נון, א ת
המ ש ל ח ת שי צ א ה ללמוד את הפאנטום
בארה״ב. בס פ ט מ ב ר 9691, כש ה ג י ע ו
הפאנטומים הראשונים לארץ, היה חץ
למפקד הראשון ש ל טי י ס ת הפאנטומים
הראשונה, אש ר הוטלה מייד לעיצומה
של מל ח מ ת ההתשה. ״ה ח ב ר י ה ש ל
חץ״, כפי שכונו עליידי רא ש המ מ ש ל ה
דאז, גו ל ד ה מא י ר , הע נ י ק ו למ ל ה
״ה ת ש ה ״ משמ ע ו ת משלהם: בכל ש ע ה
מש ע ו ת היממה היו מגיחים ומטילים
חיתיתם בכל רחבי מצרים. הפאנטומים
סא״ל שמואל
למעלה:
בצילום
חץ דיל.
המצבה שעל
הגדול:
המכתש, שיצר
שפת
המתרסק
הפאנטום
הש ק י ע ו גיחות רבות בניסיון למנוע
מהמצרים לקדם סוללות טילים לקו
התעלה. חלק נכבד מהן הצליח, אחרות
נכשלו. מטוסים אחדים הופלו וטייסיהם
נלקחו בשבי. חץ ואנשיו חתרו לת ו ״ ל
האופטימאלי, אך זה עדיין לא נמצא.
ב־81 ביולי 0791 הוביל חץ מבנה
פאנטומים לתקיפת טילים מא ס י ב י ת
למדי. בת א האחורי ישב הנווט מנחם
עיני, גם הוא חבר במ ש ל ח ת המפו-
רס מ ת הראשונה לארה״ב. הח ת ך ש ל
הגיחה היה שונה מבעבר, שכן במטוסי
המבנה הותקנו פודי ל״א, שאמורים היו
להוות ״פיתרון קסם״ לבעיית הטילים.
כשהיו בקירבת סוללות הטילים כבר
. חץ דיווח:
SA-3
שוגרו לעברם טילי
״א ח ד רץ עלי.״ בכ ת ב ה שפירסם לזכרו
תיאר הכ ת ב הצבאי, איתן הבר, א ת
הגיחה האחרונה ש ל שמואל חץ )בטאון
ח״ א 68, דצמבר 17׳(:
״לטייסים האחרים, שחגו מסביבו
ומאחוריו, נראה הטיל כעמוד חש מ ל
של ה ב ה עוטפת את אחוריו. לשמ ו א ל
חץ נראה הטיל, קרוב לוודאי, כנקודה
קטנה ושחורה, שא ש צהבהבה דולקת
הגיח בדיוק
SA-3^1
מאחוריה - כי
מולו.
״מ ע ל המדבר המצרי חתרו טייס
ישראלי, פאנטום אמריקני וטיל רוסי
למיפגש - זה מול זה, במהירות יחסית
עצומה: כקילומטר בכל שניה!
״ש מ ו א ל חץ ראה את הטיל במעופו.
כבעל ניסיון ידע בדיוק מה עליו לע-
שות בקרב שבינו לבין הטיל, כדי
שי ד ד ש ל ו תהיה על העליונה. הוא היה
טייס מנוסה וכבר נתקל פעמים אחדות
בטילים. המאמץ הפיסי והנפשי שנתבע
מטייס בשניות אלה, שהן כה גורליות
לחייו, הוא עצום. שבריריישניות עמדו
לרשותו.
״ואז התפוצץ הטיל.
״ה ט י ל שהתפוצץ עטף את מטוסו של
שמואל חץ באש ובעשן. קפאה נשימ-
תם ש ל הטייסים האחרים, אשר חגו
בסביבה או שתקפו סוללות טילים
סמוכות. אומנם אימצו מוחם ולבם
לתקיפה, אך הבחינו בזווית עינם
בהתפוצצות.
״א ך - לא. הטיל התפוצץ במרחק 05
מטר, בערך, מהמטוס וטיל שני התפו-
צץ במרחק רב יותר והפאנטום חצה את
האש והעשן כאילו לא קרה דבר.
״ר ו ו ח לכולם. צפוי היה עתה,
ששמ ו א ל חץ ייכנס לתקיפת הסוללות,
אך הוא לא עש ה זאת. מטוסו שינה
לפתע כיוון, וכעבור שניות אחדות
הפליג בטיסה, במהירות רבה, לכיוון
תעלת סואץ.
״ש ל ו ש ־ א ר ב ע דקות, שהן כ־002
שניות, הפרידו בינו לבין הבית. ׳נפגע-
תי׳, אמר במכשיר־הרדיו, יפונה בחזרה
הביתה!׳
״ח ץ ׳הוריד את האף׳ והוסיף לטוס
במהירות עצומה.
״ע ו ד 06 שניות.
״95 שניות.
״85 שניות.
ל י ש ר א ל , מ ה מ ד ב ר
״ מ מ צ ר י ם
לתעלת־מים, מהמוות האורב להם -
לחיים.
״ע ו ד כמה יניקות ש ל המנועים. עוד
׳שוונג׳ אחד. הת ע ל ה נראית באופק.
״מ ש ה ו קרה.
״ע ו ד 03 שניות ש ל טיסה לפניו -
ומשהו קרה לו.
״מ ש ה ו נראה עף ממטוס הפאנטום,
אש ר צלח את האויר בקול שריקה.
שמואל חץ לא אמר מלה, לא דיווח.
המטוס נכנס לפניה קלה.
38
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...124
Powered by FlippingBook