Galilee_Squadron - page 18

פרק א׳ - קלוב התעופה הארצישראלי
ברי אם כן כי את המרחב שבין סואץ למרכז הארץ יש לראות כשטח שבו
ייעשה הניסיון לבלום את הצבא הגרמני. לצורך כך עובדה תכנית הגנה
ארצית שנודעה בשם ״תכנית חיפה״ ולצורך ביצועה גויסו יותר מ-0001
אנשי פלמ״ח, שאימוניהם הפכו אינטנסיביים לקראת יוני 2491 עם פריצת
כוחות הוורמאכט לאל־עלמיין. היעדר נשק בכמות מספקת הייתה אחת
הבעיות המרכזיות שעימן התמודדו לוחמי הפלמ״ח, ותכופות נאלצו לצאת
לאימונים כשמקלות מהווים תחליף לרובים. בנובמבר 2491 התהפך הגלגל
בחזית צפון אפריקה, וכוחותיו של רומל החלו נסוגים אל מול מתקפה
בריטית מתואמת ומוצלחת יחד עם עוצבות אמריקאיות. נסיגה זו הביאה
לירידת המתח בקרב הישוב והפניית תשומת הלב האסטרטגית מעמידה מול
השריון הנאצי לעמידה מקומית מול כוחות ערביים עוינים. עקב כך הועברו
כוחות הפלמ״ח, כשש פלוגות ובהם כ-008 לוחמים, מנקודות הפריסה
הקדמיות אל מחנות הקבע, 81 קיבוצים וקבוצות ומושב אחד."
מספר לוחמי פלמ״ח, שהיו בעלי עניין בתעופה התאספו במשק שריד,
והתארגנו להשגת אישור מטה הפלמ״ח לשילובם בקורסים לדאייה וטיס
שהותרו על ידי שלטונות המנדט הבריטי לארצישראלים בהיקף מבוקר.
חלק מהאנשים שנתאספו בשריד ראו בדאייה ובטיס ענף ספורטיבי גרידא,
בעוד אחרים ראו בחזונם את התעופה משתלבת במאמץ הכולל להגנת
הישוב, על ידי הקמת פלוגה אווירית, במתכונת הפלוגה הימית ״פל״ים״
שהורכבה רובה ככולה מכ־ 0041 ימאים, מתנדבים מצאי הצי הבריטי.
פעילות הפל״ים הוסוותה כלפי הבריטים כפעילות ספורטיבית במסגרת
אגודות כמו ״הפועל״, ״אליצור״, בתי ספר ומועדונים לשיט, במידה רבה
בדומה לפעילות התעופתית האזרחית שהייתה נהוגה בארץ ישראל בתחילת
15
שנות ה-04.
במסגרת התארגנות זו, הוחלט במפקדת הפלמ״ח על הקמת ״מחלקת
תעופה״, שגרעינה יהיה מורכב מבוגרי קורסי טיס מבתי הספר האזרחיים,
ומקרב חברי הקלוב הארצישראלי לתעופה שעסקו בדאייה."
ההחלטה לא הגיעה לכלל קרימת עור וגידים, משום שעדיפות עליונה ניתנה
בפלמ״ח למוכנות הכוח לעימות עם צבאו של רומל, וכל כוח האדם שהיה
מצוי בשורות האירגון הוקדש למטרה זו, בין אם לוחמים, טייסים או
שייטים. כאמור, נסיגת הגרמנים מפני צבאות בעלי הברית בצפון אפריקה,
גרמה לשינויים גם בהתארגנות הפלמ״ח, ובסידור מחדש של סדר
16
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...253
Powered by FlippingBook